Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som beslutats av Överklagandenämnden för högskolan efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i följande kategorier:

 • Anställning
 • Antagning
 • Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment
 • Indragning av doktorands handledning
 • Diskriminering
 • Studentkårsärenden
 • Tillgodoräknande av utbildning m.m.
 • Utbildningsbevis
 • Anstånd och studieuppehåll

Senast publicerat

 • Beslut 2017-02-03 (reg.nr 23-77-17)

  Fråga om vilken kursplan som ska tillämpas då kursplanen finns både på svenska och engelska.
 • Beslut 2017-01-20 (reg. nr 244-1489-16)

  Fråga om student som omfattas av förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor kan nekas anstånd med att påbörja studierna med hänvisning till att studieavgiften inte har betalats i tid.
 • Beslut 2017-01-20 (reg.nr. 23-1728-16)

  Vid prövning av behörighet till s.k. kurspaket prövar Överklagandenämnden överklagandet efter de behörighetskrav som anges i kursplanen för varje kurs i paketet.
 • Beslut 2016-12-16 (reg.nr 212-1120-16)

  Att instruera eller på annat sätt söka påverka en sakkunnig är enligt Överklagandenämndens mening inte förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Då det inte kunde uteslutas att en viceprefektens uttalande kunde ha påverkat den sakkunniga och därmed utgången i ärendet undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2016-11-18 (reg.nr 243-769-16)

  Fråga om en student kan få kursbevis för en kurs som helt och hållet har tillgodoräknats.
 • Beslut 2016-09-23 (reg.nr 241-1434-16)

  En student ansökte om tillgodoräknande av ett examensarbete inom Specialistsjuksköterskeprogrammet som motsvarande en kurs med en annan inriktning inom programmet som inkluderade ett examenarbete. Lärosätet hade stöd för att kräva att studenten för tillgodoräknande uppfyllde krav som hänför sig till den aktuella inriktningen på Specialistsjuksköterskeprogrammet.
 • Beslut 2016-09-15 (reg.nr 23-824-16)

  Frågan om Försvarshögskolan kan kräva att fysiska tester ska vara godkända för att den sökande ska anses vara behörig till sökt högskoleutbildning. Även fråga om krav på föreskrifter.
 • Beslut 2016-08-25 (reg.nr 23-978-16)

  Frågan om delar av en kurs kan ingå i en behörighetsprövning till l Kompletterande pedagogisk utbildning.
 • Beslut 2016-04-22 (reg.nr 23-321-16)

  Frågan om högskolan kan kräva ett visst betygsgenomsnitt för att en sökande ska anses vara behörig till sökt högskoleutbildning.
 • Beslut 2016-02-12 (reg.nr 26-14-16)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan om pedagogiskt stöd i form av tolkning till teckenspråk i samband med en studieresa har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.